Grids by DXCC for HUNGARY


JN85, JN86, JN87, JN88, JN95, JN96, JN97, JN98, KN06, KN07, KN08, KN17, KN18